بررسی رابطه توزیع درآمد و عدالت اقتصادی در ایران

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

بررسی رابطه توزیع درآمد و عدالت اقتصادی در ایران

708243x150 - بررسی رابطه توزیع درآمد و عدالت اقتصادی در ایران
سال انتشار: ۱۳۹۴ محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی سارا نوراللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه زنجان امیر جباری – استادیار و عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه زنجان چکیده مقاله: توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف میکند و به دلیل اهمیتی که بر رفاه اجتماعی دارد همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژهای برخوردار است: نخست بعد مهمی از عدالت اقتصادی را تشکیل میدهد، دوم روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره تأثیر میگذارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه توزیع درآمد و عدالت اقتصادی بر اساس شاخصهای عدالت اقتصادی و عوامل موثر بر توزیع درآمد میباشد روش پژوهش این مقاله تحلیلی – توصیفی میباشد. بر اساس نتایج حاصلشده از مقاله، ضریب جینی میزان پراکندگی تساوی درآمد را اندازه میگیرد و نمی تواند میزان عدالت را اندازهگیری کند، لذا شاخص مناسبی برای میزان عدالت نبوده و برای رسیدن به عدالت اقتصادی میبایست درآمد یک عامل تولید به وسیله سهمی که این عامل در تولید دارد توضیح …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *