دانلود مقاله : تاثیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی در بهبود کیفیت آموزش مدرسین آموزشکده سما ساری

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله : تاثیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی در بهبود کیفیت آموزش مدرسین آموزشکده سما ساری

کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشوورهای جاواب بووده اسوت . برخوی از کشورها در دو دهه اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشویش را کاهش داده و در جات رفع آب کوشیده انود . بابوود کیفیوت آموزش یکی از تکنیکاای موثر برای افزایش باره وری مدرساب دانشوگاه و اسوتفاده باینوه از ظرفیوت وتواناییاوای فوردی و گروهی آناا در راستای اهداف آموزشی دانشگاه است . در این راستا داشوتن سیسوت اطلاعوا مناسوب سوازماب در توانمنودی مدرساب نقش ارزنده ای دارد . هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر سیست هوای اطلاعواتی در بابوود کیفیوت آمووزش مدرسوین آموزشکده سما ساری می باشد . طبق تحقیق حاضر وجود سیستماای اطلاعا مدیریت مناسب و قوی در دانشوگاه هوا وتواثیر بر عوامل انگیزشی، ماهیت فعالیت ، سطح توانایی اساتید و میزاب درک و فا آناب ازسیست های اطلاعوا از جملوه موواردی هستند که منجر به افزایش کیفیت آموزش در میاب اساتید خواهد شد نوع فایل : pdf تعداد صفحات : ۱۱ قیمت : ۳۰۰۰ تومان  برای دانلود کامل مقاله مراحل خرید را تکمیل نمایید .  …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *