مقاله ارزیابی نقش آمیخته ترفیع در افزایش فروش محصولات آرایشی و بهداشتی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

مقاله ارزیابی نقش آمیخته ترفیع در افزایش فروش محصولات آرایشی و بهداشتی

چکیده در دنیای امروز بقا و توسعهی سازمانها و شرکتها در گروی بازاریابي صحیح و فروش محصولات و خدمات است بازاریابي امروز نه بر محور امکانات تولیدی، بلکه براساس شیوه صحیح ا رساني به مصر کنندگان استوار است و برای رقابت و حفظ سهم بازار ميبایست شیوه های مطلوب متقاعدسازی مصرف کننده را شناسایي نمود صنعت محصولات شرایشي و بهداشتي نیاز ای قاعده مستنني نیستو ولي متاسفانه به رغم رشد فرایندی بازار محصولات آرایشی و بهداشتي، سهم شرکت های تولیدکننده داخلي در حال نزول بوده و با افت فروش مواجه شده اند از سویي، بررسي ادبیات موضوع مشخص مي کند که تاکنون در مورد بازار ای محصولات و شیوه های مطلوب متقاعد سازی مصرف کنندگان پژوهشي در کشورمان صورت نگرفته است لذا، مقاله حاضر به ای مهم پرداخته است رویکرد پژوهش از نو توصیفي /پیمایشي و جامعه آماری آن، کلیه ی بانوان شهرستان کرج بوده که حداقل یکبار رنگ موی آتوسا را استفاده نموده اند. نمونه ی مورد پیمایش به روش غیراحتمالي در دسترس و به تعداد ۳۸۴ مورد انتخاب شد. برای آزمون فرضیات پژوهش نیز از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک شماری استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکي از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *