مقاله تحليل امنيت در سكونتگاه هاى غيررسمى با تاكيد بر آسيب هاى اجتماعى

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

مقاله تحليل امنيت در سكونتگاه هاى غيررسمى با تاكيد بر آسيب هاى اجتماعى

چكيده هدف از اين بحث تعيين چگونگى پراكنش آسيب هاى اجتماعى، به عنوان يكى از تعريف كننده هاى ميزان احساس امنيت و در نتيجه موثر بر ميزان مشاركت مردم و تحقق برنامه هاى توانمندسازى، در محله ى خاك سفيد تهران است كه از محله هاى با سابقه اسكان غيررسمى محسوب مى گردد. روش تحقيق توصيفى- تحليلى از نوع موردى (محله خاك سفيد) است و جمع آورى داده ها، به روش كتابخانه اى و ميدانى با استفاده از پرسش نامه بوده است. تحليل ها با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايى و نرم افزار expert choice انجام شده است. نتايج نشان مى دهد كمترين ميزان امنيت به دليل تعدد آسيب هاى اجتماعى در محله خاك سفيد، در قسمت ميدان نواب صفوى قابل مشاهده است و وجود چنين آسيب هايى در اين ميدان، بر روى محدوده هاى اطراف آن نيز تأثير بسيار منفى گذارده است، به طورى كه اين مناطق نيز به نواحى نا امنى از منظر آسيب هاى اجتماعى تبديل گرديده اند و به كارگيرى برنامه اى جهت بهبود بخشى وضعيت امنيت در اين نقاط را ضرورى نموده است. واژه هاي كليدي: امنيت، آسيب هاى اجتماعى، اسكان غيررسمى، سيستم اطلاعات جغرافيايى، خاك سفيد مقدمه در بين مسائل مختلف شهرها، امني …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *