مقاله رابطه ی کارآفرینی و عوامل سازمانی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزش های انفرادی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

مقاله رابطه ی کارآفرینی و عوامل سازمانی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزش های انفرادی

326967x150 - مقاله رابطه ی کارآفرینی و عوامل سازمانی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزش های انفرادی
چکیده: بدون شک منابع انسانی کارآمد و ماهر در افزایش بهره وری نیروی انسانی هر سازمانی نقش مهم و اساسی ایفا می کند. چرا که نیروی انسانی عمده ترینسرمایه و عامل راهبردی هر سازمان به حساب می آید. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه کارآفرینی و عوامل سازمانی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی درفدراسیون های ورزش های انفرادی است. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه فدراسیون های ورزش های انفرادیبودند که ۱۰ فدراسیون انفرادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ۶۱ نفر از کارکنان فدراسیون ها به عنواننمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ (۲۰۰۱) و پرسشنامه محقق ساخته ی عوامل سازمانی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی بود. روایی پرسشنامه ها توسط گروهی از صاحب نظران و اعتبار آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ (۰/۹۶۵ و α=0/944) تأئید شد. از آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمره های خام و ترسیم جداول و نمودارها و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، آنالیز واریانس) به منظور بررسی فرضیه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *