پاورپوینت پرواربندی بره

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052124 - پاورپوینت پرواربندی بره
پاورپوینت پرواربندی بره     38اسلاید   در ايـران مـدت پرواربنـدي از   75تا ۱۲۰   و به طور متوسط ۱۰۰روز مي باشد. اصولاً هر زمان كه اضافه وزن را بيشتر چربي تشكيل دهد بايد خاتمه دوره پرواربندي باشد. بـديهي اسـت كـه ايـن امـر بـه عوامـل مختلفي از جمله چگونگي خريـد گوسـفندان مناسـب و سـالم و ارزان قيمـت، تهيـه علوفـه ارزان قيمت در فـصول مناسـب و انبـاركردن آن، تـامين جايگـاه مناسـب و بهداشـتي و دارا بودن اطلاعات فنـي در مـورد تهيـه جيـره هـاي متعـادل، سـن و انتخـاب نژادهـاي گوشـتي، وضعيت بازار و غيره بستگي دارد     انواع پرواربندی پرواربندی مرتعی: • اين روش توسط دامداران روستايي و عـشايري كـه داراي گلـه هـاي داشـتي مـي باشـند، صورت ميگيرد و معمولاً درمورد بره ها انجام شده و دركـشورهايي نظيراسـتراليا و نيوزلنـد كه مراتع از كيفيت و كميت بهتري برخوردار مي باشند نيز اين روش مرسوم اسـت. در ايـن روش دام هاي جوان پس از پايان دوره شيرخوارگي از مراتع ييلاقي تعليف نمـوده و بعـد از رسيدن به وزن موردنظر به بازار عرضـه مـي شـوند. البتـه بـه دليـل …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *