پاورپوینت آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052130 - پاورپوینت آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان
د انلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان ، در قالب pptx و در ۳۳ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   مقدمه                                                       آشنایی با کتابخانه های دیجیتال شعار ICDL تایخچه تاسیس پدیدآورندگان هدف بنیاد سیاست های بنیاد مخاطبان بنیاد کشورهای شرکت کننده در طرح ویژگی های منابع موجود در مجموعه معیارهای انتخاب منابع میزان منابع مجموعه نوع دسترسی به منابع اسپانسرهای کتابخانه ویژگی های ظاهری و عملی سایت مزایا و معایب سایت مشکلات کودکان ایرانی و ICDL نتیجه گیری منابع و ماخذ   قسمتی از متن: کتابخانه های دیجیتال، اطلاعات و خدمات مبتنی بر فناوری را در توانمند سازی فراگیران برای دستیابی به اطلاعات و خدمات مربوطه در هر مکان و هر …

پاورپوینت برنامه كشوري غربالگري بيماري فنیل کتونوری

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052132 - پاورپوینت برنامه كشوري غربالگري بيماري فنیل کتونوری
  پاورپوینت برنامه كشوري غربالگري بيماري فنیل کتونوری   23اسلایدهمراه باتصویر   تاریخچه بیماری را دکترایوار آزبورن فولینگ نروژی در سال ۱۹۳۴ شناسایی کرد.         خانمی با دو کودک بیمار خود به ایشان مراجعه کرد.در حالی که پسر ۴ساله اش نمی توانست راه برود،صحبت کند،غذا بخوردو چشمانش را روی چیزی متمرکز کند و دفع ادرار و مدفوعش هم غیر ارادی بود.     تعریف بیماری uفنيل کتونوري نوعي اختلال متابوليک ارثي ومادرزادی است uنوزاد مبتلا به علت کمبود آنزیم کبدی فنیل آلانین هیدروکسیلاز قادر نیست اسیدآمینه فنیل آلانین را به اسیدآمینه تیروزین متابولیزه نماید. u uهیپرفنیل آلانینمی ( HPA) در۹۸٪حالات دراثراشکال درهیدروکسیلاسیون فنیل آلانین بوجودمی آید. u         uدر نتیجه در ادرار مبتلایان به این بیماری موادی به نام فنیل کتون دفع میشود که حاصل هضم ناقص فنیل آلانین است.به همین جهت بیماری را فنیل کتون اوری(phenyl keton uria) نامیده اند.     …

بررسی معاونت در جرم در حقوق بین الملل کیفری

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052133 - بررسی معاونت در جرم در حقوق بین الملل کیفری
          تحقیق در ۱۶ صفحه در فرمت PDF می باشد. فهرست: گفتار اول: معاونت در اسناد بین المللی…………..۲ پیمان منع نسل زدایی………………………………۴ کنوانسیون مبارزه با حمل و نقل مواد مخدر……….۴ دادگاه نظامی نورنبرگ………………………………..۵ دادگاه بین المللی کیفري براي یوگسلاوي سابق…۵ دادگاه رواندا…………………………………………….۶ دادگاه سیرالئون……………………………………….۶ دادگاه ویژه ي عراق……………………………………۷ دادگاه کیفري بین المللی (دایمی)………………….۸ گفتار دوم: معاونت در حقوق تطبیقی……………..۱۱ بررسی معاونت در ارتکاب جرم در حقوق کشورهاي انگلیس، فرانسه، بلژیک و لبنان….۱۲ منابع…………………………………………………..۱۵     چکیده: در حقوق بین الملل به علت اینکه به قلمروي به وسعت جهان می پردازد قاعدتاً مفاهیم حقوقیِ آن با آنچه در حقوق داخلی به آن پرداخته می شود تفاوت هایی دارد. از طرفی، به رغم آنکه …

پاورپوینت داده کاوی (data Mining)

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052134 - پاورپوینت داده کاوی (data Mining)
د انلود پاورپوینت با موضوع داده کاوی (data Mining) ، در قالب pptx و در ۳۹ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   مقدمه ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ داده ﻛﺎوي ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺸﻒ داﻧﺶ معماری یک نمونه سیستم داده کاوی ﺟﺎﻳﮕﺎه داده ﻛﺎوي در ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ داده کاوی و انبار داده ها داده ﻛﺎوی و OLAP      توصيف داده ها در داده كاوي خلاصه سازي و به تصوير در آوردن داده ها خوشه بندي تحليل لينك مدل هاي پيش بيني داده ها مدل ها و الگوريتم هاي داده كاوي شبكه هاي عصبي نتیجه گیری   قسمتی از متن: در دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﺸﺮ در ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﻤﻊ آوري دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﺑﺎرﻛﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺠﺎري، ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر، ﻋﻠﻮم، ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻤﻊ آوري داده، از اﺳﻜﻦ ﻛﺮدن ﻣﺘﻮن و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻣﺎﻫﻮاره اي، در اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ از وب و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎ را ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از داده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎري در دادهﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷ …

پاورپوینت رایانش ابری

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052135 - پاورپوینت رایانش ابری
د انلود پاورپوینت با موضوع رایانش ابری، در قالب pptx و در ۳۱ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   تاریخچه تعریف رایانش ابری خدمات رایانش ابری زیرساخت به عنوان یک سرویس     پلتفرم به عنوان یک سرویس      نرم‌افزار به عنوان یک سرویس     انواع ابر در رایانش ابری ابر خصوصی Private Cloud                                        ابر عمومی Public Cloud                                             ابر ترکیبی Hybrid Cloud                  …

پاورپوینت کتابخانه ها و حمایت از اقشار خاص

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052136 - پاورپوینت کتابخانه ها و حمایت از اقشار خاص
د انلود پاورپوینت با موضوع کتابخانه ها و حمایت از اقشار خاص، در قالب pptx و در ۴۴ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   مقدمه                                     معلولیت و انواع آن نیازهای اطلاعاتی معلولان خدمات کتابخانه های عمومی به معلولان موانع کتابخانه های عمومی برای ارائه خدمات به معلولان پیش نیازهای ارائه خدمات اطلاع رسانی به معلولان کتابخانه ها و نابینایان تاریخچه کتابخانه نابینایان فناورهای اطلاعاتی و ارتباطی برای کم بینایان و نابینایان سخت افزارها نرم افزارها استفاده از فناوری FRID در کتابخانه های نابینایان راهکارهای افزایش سطح دسترسی نابینایان به اطلاعات کتابخانه های دیجیتال نابینایان و کم بینایان تبریز پیش قراول چاپ و نشر کتب روشندلان بخش روشندلان کتابخانه اوحدی مراغه نتیجه گیری   قسمتی از متن: پدیده معلولیت سابقه ای به قدمت تاریخ بشر دارد. امروزه میلیونها نفر از جمع …

پاورپوینت کتابخانه و ارتقا سلامت جامعه

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052137 - پاورپوینت کتابخانه و ارتقا سلامت جامعه
د انلود پاورپوینت با موضوع کتابخانه و ارتقا سلامت جامعه، در قالب pptx و در ۲۵ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   تعریفی از ارتقا سلامت جامعه رویکرد های ارتقا سلامت جامعه تاثیرکتابخانه های عمومی بر بهبود سلامت جامعه کتابخانه هاي تخصصی سلامت خانواده: ضرورت و کارکردها کارکردهای کتابخانه یا مجموعه تخصصی سلامت خانواده وظایف کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی کتابخانه ديجيتال و سواد سلامت مزايــاي آمــوزش ســواد ســلامت از طريــق کتابخانه هاي ديجيتال نقش کتابدار مرجع در بهبود وضعیت تندرستی و بهداشتی اقشار مختلف جامعه اطلاعات چه زمان و کجا ارائه شود؟ چه نوع اطلاعات تندرستی و سلامتی را باید فراهم کرد؟ چه کسی مسئول تهیه اطلاعات تندرستی و سلامتی است؟ نتیجه گیری منابع   قسمتی از متن: در اولين كنفرانس بين المللي اوتاوا، ارتقاي سلامت به مفهوم توانمند سازي مردم درشناخت عوامل تاثيرگذار بر سلامت فردي  اجتماعي وتصميم گيري صحيح درانتخاب رفتارهاي بهداشتي و درنتيجه رعايت شيوه زندگي سالم تعريف شده است. به طورخلاصه ارتقاي سلامت عبارت از روند توانمند سازي افراد براي افزايش كنترل …

پاورپوینت مبانی سواد اطلاعاتی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052138 - پاورپوینت مبانی سواد اطلاعاتی
د انلود پاورپوینت با موضوع مبانی سواد اطلاعاتی، در قالب pptx و در ۱۳۸ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   مقدمه اعصار اطلاعات تعریف داده و اطلاعات ویژگی های اطلاعات سواد اطلاعاتی استانداردهای سواد اطلاعاتی تشخیص نیاز اطلاعاتی شناخت منابع اطلاعاتی استفاده از عملگرها ارزیابی منابع اطلاعاتی تشخیص شایعات و اخبار دروغ مبانی قانونی و اخلاقی استفاده از اطلاعات حق مولف حریم خصوصی   قسمتی از متن: امروز از طریق اینترنت هر کسی میتواند به دیگران در هر جای دنیا که هستند و در هر موضوعی، اطلاعات ارائه کند. به موازات انبوهی بیشتر و بیشتر اطلاعات، افراد به آنچه که ریچارد سول ورمن تشویش اطلاعاتی می نامد دچار می شوند. تشویش اطلاعاتی: احساس درماندگی ناشی ار درک این نکته است که اطلاعات موجود بیشتر از آنی است که شخص بتواند امید پردازش آن را داشته باشد. تعریف داده و اطلاعات:  داده ها گروهي از نمادها،‌کلمات، اعداد، نمودارها و حقايق گسسته و بي مفهومي هستند که رخدادها را نشان مي دهند.  داده ها حقايقي هستند که از طريق مشاهده و‌تحقيق بدست مي آيند. مواد خامي ک …

مسئولیت مأمور در حقوق کیفری ایران، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی و فقه امامیه

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052117 - مسئولیت مأمور در حقوق کیفری ایران، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی و فقه امامیه
            تحقیق در ۳۲ صفحه در فرمت PDF می باشد. فهرست: گفتار اول: مسئولیت مأمور در حقوق ایران ……………۲ بند اول: مسئولیت مأمور در قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح…..۲ بند دوم: مسئولیت مأمور در قانون بکارگیري سلاح توسط مأمورین نیروهاي مسلح…..۶ بند سوم: مسئولیت مأمور در قانون مجازات اسلامی…………………………..۱۰ گفتار دوم: مسئولیت مأمور در اساسنامه ي دادگاه کیفري بینالمللی دائمی……۲۰ گفتار سوم: مسئولیت مأمور در فقه امامیه ………………………………..۲۸       فقها در مباحث مختلف فقهی به تناسب از میزان دخالت و مسئولیت  « آمر » و « مأمور » ،  « سبب » و «مباشر» سخن گفته اند. هرگز مأموري را از اجراي دستوري برخلاف شرع به خاطر دستور مافوق تبرئه نکرده اند، به ویژه اگر با اجراي آن دستور حقی از مردم تضییع شده، جان، مال یا آبرویی بر باد رفته باشد. نه تنها چنین کسی را گنهکار دانسته اند، بلکه او را ضامن شمرده اند که باید ضرر و زیان و خسارتی را که بر دیگر …

دانلود پاورپوینت مخاطرات شغلی کارکنان بیمارستان

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052118 - دانلود پاورپوینت مخاطرات شغلی کارکنان بیمارستان
دانلود پاورپوینت مخاطرات شغلی کارکنان بیمارستان فایل pptx تعداد اسلاید ۲۹ زبان : فارسی مقدمه : انسانها با توجه به وضعیت شغلی خود ممکن است با برخی عوامل زیان آور در تماس باشند به گونه ای که اگر این عوامل از حد تحمل فیزیولوژیک انسان بیشتر شوند قادرند سبب آسیب های شغلی شوند و بازده کاری را کاهش دهند   …