دانلود درس پژوهی ریاضی متوسطه اول درس ارایه الگویی جدید برای تدریس محاسبه مقدار عددی عبارتهای جبری

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود درس پژوهی ریاضی متوسطه اول درس ارایه الگویی جدید برای تدریس محاسبه مقدار عددی عبارتهای جبری

692887x150 - دانلود درس پژوهی ریاضی  متوسطه اول درس ارایه الگویی جدید برای تدریس محاسبه مقدار عددی عبارتهای جبری
دانلود درس پژوهی ریاضی  متوسطه اول درس ارایه الگویی جدید برای تدریس محاسبه مقدار عددی عبارتهای جبری  کامل و آماده بافرمت پی دی اف تعدادصفحات ۲۳ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   آنچه در این مجموعه وجود دارد : چکیده مقدمه   بیان مسئله تبین ضرورت و اهمیت موضوع یک دوره درس پژوهی برنامه ریزی درس پژوهشی اهداف کلی هدف درس پژوهی حیطه عاطفی نحوه تقسیم کار ویژگی های طرح درس ( سناریو   ) زمان بندي نحوه اجرا چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها ارزشیابی تدریس طرح درس تدریس اول * بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه جلسه دوم درس پژوهی تعیین امکانات مورد نیاز ارزشیابی تدریس معایب تدریس : چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی ارایه گزارش پایانی دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف راهبرد های یاد دهی – یادگیری ابزار و امکانات مورد نیاز گروه چالش های فرا روی گروه : ر …

بررسي اثر اندازه و مقدار الياف بر ويژگي هاي كامپوزيت هاي تهيه شده از الياف نخل خرما و پلي اتيلن سنگين

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

بررسي اثر اندازه و مقدار الياف بر ويژگي هاي كامپوزيت هاي تهيه شده از الياف نخل خرما و پلي اتيلن سنگين

155775x150 - بررسي اثر اندازه و مقدار الياف بر ويژگي هاي كامپوزيت هاي تهيه شده از الياف نخل خرما و پلي اتيلن سنگين
نويسند‌گان: حامد غفارزاده زارع ، احمد غضنفري مقدم ، حسن هاشمي رفسنجاني
خلاصه مقاله:
در دو دهه گذشته استفاده از الياف ليگنوسلولزي براي تقويت كامپوزيت ها مورد توجه زيادي قرار گرفته است. دراين تحقيق به منظور بررسي اثر اندازه و مقدار الياف بروي ويژگي هاي كامپوزيت، نمونه هاي كامپوزيت به شيوه قالب گيري تزريقي با نسبت هاي ۱۰ ۲۰ و ۳۰ درصد وزني الياف و در دوسطح ريز ۲۰۰mμ و درشت۴۰۰mμ توليد گرديد. استحكام كششي، مدول الاستيسيته، درصد افزايش طول، درصد جذب رطوبت و مقاومت به ضربه كامپوزيت تهيه شده اندازه گيري و با استفاده از طرح فاكتوريل تجزيه و تحليل شدند. نتايج بدست آمده نشان داد با افزايش درصد الياف در كامپوزيت مقدار استحكام كششي، مدول الاستيسيته و درصد جذب رطوبت كامپوزيت افزايش ولي درصد افزايش طول و مقاومت به ضربه آن كاهش پيدا كرده است. همچنين كامپوزيت تهيه شده از الياف ريز داراي استحكام كششي، مدول الاستيسيته و مقاومت به ضربه بيشتري نسبت به كامپوزيت تهيه شده از الياف درشت داشتند ولي درصد جذب رطوبت و درصد افزايش طول آنها كمتر بود.
كلمات كليدي: كامپوزيت، الياف خرما، خصوصيات فيزيكي و مكانيكي …

بررسي اثر سرعت تراكتور و مقدار رطوبت خاك بر ميزان لغزش چرخ محرك تراكتور

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

بررسي اثر سرعت تراكتور و مقدار رطوبت خاك بر ميزان لغزش چرخ محرك تراكتور

154114x150 - بررسي اثر سرعت تراكتور و مقدار رطوبت خاك بر ميزان لغزش چرخ محرك تراكتور
نويسند‌گان: مريد گوران اوريمي ، عليرضا كيهاني
خلاصه مقاله:
لغزش چرخ محرك از مهمترين مباحث مربوط به مفاهيم كشش تراكتور است كه تأثير بسياري در ميزان عملكرد ومصرف انرژي و ظرفيت كاري تراكتور دارد. در اين تحقيق به بررسي اثر رطوبت خاك و سرعت تراكتور بهعنوان دوعامل اثرگذار مهم بر روي لغزش، در شرايط مزرعهاي پرداخته شد. آزمايشها با استفاده از يك تراكتور و يك گاوآهن برگرداندر تكخيش براي اعمال نيروي كششي در پنج سطح رطوبت خاك با ميانگينهاي ۲/۰۶ و ۵/۵۰ و ۹/۱۸ و ۱۴/۵۶ و ۱۸/۰۶ درصد و در هر رطوبت با گاز ثابت تراكتور و ۵ دنده مختلف در خاك لومي رسي يك مزرعه تحقيقاتي صورت پذيرفت. با استفاده از دادههاي به دست آمده مشخص گرديد تأثير هر دوي اين پارامترها بر لغزش بسيار معنيدار است. همينطور رفتار لغزش نسبت به سرعت در رطوبتهاي مختلف متفاوت است و در نهايت با نرمافزار SPSSمدل S=0.825W+1.854V-2.508 براي پيشبيني ميزان لغزش با استفاده از رطوبت خاك و سرعت تراكتور با ضريب تعيين ۰/۸۲۵ استخراج گرديد
كلمات كليدي: لغزش، مكانيك عملكرد تراكتور، محتواي رطوبتي خاك، چرخ محرك، سرعت …

جزوه شيمي

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

جزوه شيمي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۵۸   – تعريف انرژي نخستين يونش : مقدار انرژي لازم براي جدا كردن يك مول الكترون از يك مول اتم خنثاي گازي و تبديل آنها به يك مول يون + ۱ گازي را انرژي نخستين يونش مي‌گويند . – تعريف انرژي دومين يونش () : مقدار انرژي لازم براي جدا كردن يك مول الكترون از يك مول يون + ۱ گازي و تبديل آنها به يك مول + ۲ گازي را انرژي دومين يونش مي‌گويند . – بيان انرژي يونش با معادله هاي شيميايي : نخستين يونش اتم M دومين يونش اتم M 1- كداميك از روابط زير ، با تعريف انرژي نخستين يونش عنصر شيميايي M سازگاري دارد؟ ۱) ۲) ۳) ۴) ۲-گرماي واكنش براي تبديل برابر است با : ۱)انرژي تصعيد مولي سديم ۲)انرژي تصعيد مولي سديم و انرژي آن ۳)انرژي يونش سديم ۴)انرژي الكتروپوزيتيوي فلز سديم – هر يونش ، از يونش پيش از خود سخت تر انجام مي شود و انرژي زيادتري مي طلبند ، به طوري كه همواره داريم :   – افزايش انرژي هاي متوالي يونش به صورت يكنواخت انجام نمي شود ، بلكه جدا شدن برخي الكترون ها همراه با «جهش» انرژي يونش …

مقاله درباره تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

مقاله درباره تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۶۰   تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري : موردي از مندرهاي ناشي از مقدار نقصان سرقفلي انتقالي چكيده : اين مقاله پيرامون چگونگي استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هايي را عنوان نموده است اينكه آيا اين متود بكارگرفته مي شود يا خير و به موضوع تغيير اجباري حسابداري نيز پرداخته است و تأثير آن را روي شيوه هاي اندازه گيري و تشخيص مورد بحث و بررسي قرار داده است موضوع ديگر ياد شده اين است كه آيا گزارش انگيزه ها و محدوديت ها توام با بزرگي ضررهاي ناشي از نقصان سرقفلي انتقالي هستند كه به وسيلة شركت هاي كانادايي اجرا كنندة بخش ۳۰۶۲ روي سرقفلي خريداري شده گزارش شدند . نتايج مان نشان مي دهد شركت ها براي ضررهاي ناشي از كاهش سرقفلي انتقالي هم زيادتر ارزيابي مي كنند و هم كمتر . ما همچنين نشان مي دهيم كه هيئت هاي بازرسي مستقل و مجزا از لحاظ مالي ، براي فرصت طلبي مديريت ممنوعيت هايي قائل مي‌شوند. كليد واژه ها : حسابداري براي سرقفلي ، كاهش يا نقصان در سرقفلي ، هئيت بازرسي ، حاكميت شركت ، تغييرات اجبا …

بروشور آهن

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱   بدن يك انسان داراي ۵-۳ گرم آهن است و مقدار اين عنصر در مردان بيش از زنان است به اين معنا كه در بدن مردان به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن ۵۰ميلي گرم و در بدن زنان به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن mg35 وجود دارد. اعمال: آهن در حمل اكسيژن از ريه به تمام سلولها و برگرداندن دي اكسيد كربن از آنها نقش حياتي دارد. مقداري آهن در ميوگلوبين عضلات وجود دارد كه اكسيژن را براي تأمين نياز عضلات نگاه مي دارد. آهن در فرايند ايمني شركت دارد. منابع و رژيم غذايي: مقدار آهن در مواد غذايي متفاوت است اما بيشترين مقدار آن در مواد گوشتي(حيواني) حبوبات و سبزيهاي تيره، دانه هاي كامل و غني شده وجود دارد. آهن تنها ماده معدني است كه به غلات غني شده اضافه مي شود. شكل شيميايي آهن در غذا مهم است. (آهن هم و غير هم) آهن هم بخشي از هموگلوبين و ميوگلوبين است. بنابراين فقط در مواد غذايي حيواني وجود دارد. آهن غير هم در مواد غذايي حيواني و گياهي وجود دارد. حدود ۴۰ درصد آهن گوشت مرغ و ماهي هم است و ۶۰ درصد باقيمانده غيرهم است . حدود ۲ …

تحقیق درباره اتصالات ترانسفورماتورها

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۴   اصولاً در ترانسفورماتورها بین ولتاژ اولیه و ثانویه ، اختلاف فازی حاصل می شود که مقدار آن ، بستگی به طریقه اتصال بین سیم پیچ های مختلف داخل ترانسفورماتور دارد . پس ابتدا باید نحوه اتصالات سیم پیچ های اولیه و ثانویه را مشخص نمود . برای مشخص نمودن اتصالات سیم پیچ های ترانسفورماتور از حروف اختصاری استفاده می شود . به این ترتیب که اتصال ستاره با Y ، اتصال مثلث با D و اتصال زیگزاگ را با Z نشان می دهند . در ضمن اگر اتصال مورد نظر در طرف فشار قوی باشد ، با حروف بزرگ و اگر در طرف فشار ضعیف باشد ، با حروف کوچک نمایش می دهند . مثلاً اتصال ستاره – ستاره با Yy و یا اتصال مثلث – زیگزاگ با Dz مشخص می شود ( لازم به ذکر است که حروف معرف اتصال طرف ولتاژ بالا یا فشار قوی ، در ابتدا ، و حروف معرف اتصال طرف ولتاژ پایین ، بعد از آن قرار می گیرد ) . حال اگر در طرف ستاره یا زیگزاگ ، مرکز ستاره یا زیگزاگ ، زمین شده باشد ، متناسب با اینکه اتصال مربوطه در طرف ولتاژ بالا یا پایین باشد ، به ترتیب از حر …

بروشور آهن

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱   بدن يك انسان داراي ۵-۳ گرم آهن است و مقدار اين عنصر در مردان بيش از زنان است به اين معنا كه در بدن مردان به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن ۵۰ميلي گرم و در بدن زنان به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن mg35 وجود دارد. اعمال: آهن در حمل اكسيژن از ريه به تمام سلولها و برگرداندن دي اكسيد كربن از آنها نقش حياتي دارد. مقداري آهن در ميوگلوبين عضلات وجود دارد كه اكسيژن را براي تأمين نياز عضلات نگاه مي دارد. آهن در فرايند ايمني شركت دارد. منابع و رژيم غذايي: مقدار آهن در مواد غذايي متفاوت است اما بيشترين مقدار آن در مواد گوشتي(حيواني) حبوبات و سبزيهاي تيره، دانه هاي كامل و غني شده وجود دارد. آهن تنها ماده معدني است كه به غلات غني شده اضافه مي شود. شكل شيميايي آهن در غذا مهم است. (آهن هم و غير هم) آهن هم بخشي از هموگلوبين و ميوگلوبين است. بنابراين فقط در مواد غذايي حيواني وجود دارد. آهن غير هم در مواد غذايي حيواني و گياهي وجود دارد. حدود ۴۰ درصد آهن گوشت مرغ و ماهي هم است و ۶۰ درصد باقيمانده غيرهم است . حدود ۲ …

تحقیق درباره اتصالات ترانسفورماتورها

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۴   اصولاً در ترانسفورماتورها بین ولتاژ اولیه و ثانویه ، اختلاف فازی حاصل می شود که مقدار آن ، بستگی به طریقه اتصال بین سیم پیچ های مختلف داخل ترانسفورماتور دارد . پس ابتدا باید نحوه اتصالات سیم پیچ های اولیه و ثانویه را مشخص نمود . برای مشخص نمودن اتصالات سیم پیچ های ترانسفورماتور از حروف اختصاری استفاده می شود . به این ترتیب که اتصال ستاره با Y ، اتصال مثلث با D و اتصال زیگزاگ را با Z نشان می دهند . در ضمن اگر اتصال مورد نظر در طرف فشار قوی باشد ، با حروف بزرگ و اگر در طرف فشار ضعیف باشد ، با حروف کوچک نمایش می دهند . مثلاً اتصال ستاره – ستاره با Yy و یا اتصال مثلث – زیگزاگ با Dz مشخص می شود ( لازم به ذکر است که حروف معرف اتصال طرف ولتاژ بالا یا فشار قوی ، در ابتدا ، و حروف معرف اتصال طرف ولتاژ پایین ، بعد از آن قرار می گیرد ) . حال اگر در طرف ستاره یا زیگزاگ ، مرکز ستاره یا زیگزاگ ، زمین شده باشد ، متناسب با اینکه اتصال مربوطه در طرف ولتاژ بالا یا پایین باشد ، به ترتیب از حر …

دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد مقدار تقریبی ..

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1138904 - دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد مقدار تقریبی ..
دانلود پاورپوینت در مورد مقدار تقریبی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید :  18         مقدار تقريبي : وقتي كه به اندازه‌گيري دقيق نياز نداريم وبراي ساده شدن محاسبات و بررسي‌هاي عددي از مقدار تقريبي عدد استفاده مي‌كنيم . در سرشماري جمعيت يك كشور براي تصميم‌هاي مهم (خريد گندم – تهيه شكر) معمولاً از اعداد رند استفاده مي‌كنند مثلاً مي‌گويند جمعيت يك كشور ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ نفر است اگر چه مي‌دانيم جمعيت دقيقاً صد ميليون نيست بلكه مثلاً ۱۰۳۸۱۵۳۲۴ نفر است اما مقدار رند شده را در محاسبات استفاده مي‌كنند .     …